verbod op détournement de procédure

Het verbod op détournement de procédure houdt in dat de overheid verplicht is om te kiezen voor de procedure die de meeste rechtsbescherming biedt aan de burger. Het verbod op détournement de procédure kan dan ook letterlijk worden vertaald als …Deel dit...

zorgvuldigheidsbeginsel

Het zorgvuldigheidsbeginsel betekent dat elk besluit door de overheid zorgvuldig wordt voorbereid. Er wordt daarvoor de nodige kennis vergaard en alle relevante feiten en belangen worden afgewogen vóór er een beslissing wordt gemaakt. Het verbod van (schijn van)...

gelijkheidsbeginsel

Iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 1 Deel dit bericht…Deel dit...

evenredigheidsbeginsel

Dat nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen voor een belanghebbende. Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 3:4 lid 2 Deel dit bericht…Deel dit...